LEGE nr.18 din 19 februarie 1991
Legea fondului funciar
Fisa actului

Descriptori:

Acționari
la societăți agricole, drepturi și obligații
L. nr.18/1991
L. nr.48/1994
L. nr.46/1992

Agricultori
comisii pentru reconstituirea/constituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
L. nr.18/1991
H.G. nr.1.172/2001
H.G. nr.728/1992

cultivarea terenurilor, protecția solului
L. nr.18/1991

Agricultură
constituirea/reconstituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
L. nr.1/2000
L. nr.18/1991
H.G. nr.1.172/2001
H.G. nr.728/1992

terenuri agricole, scoatere din producția agricolă, amplasare obiective de investiții, condiții
L. nr.18/1991
O. nr.5.120/441/2001   (M.A.P., M.A.A.P.)
O. nr.326/2001   (M.A.A.P.)

Apatrizi
interzicerea dobândirii de terenuri
Constituție/1991
L. nr.54/1998
L. nr.18/1991

Arendare
locatori, reconstituirea dreptului de proprietate, condiții
L. nr.18/1991

Arheologie
vestigii și obiecte la fața solului/subsolului, descoperire
L. nr.18/1991
vezi:  monumente istorice

Asociații economice intercooperatiste, nereorganizate în societăți comerciale
lichidare patrimoniu, datorii neachitate, acoperire financiară
L. nr.156/1997
L. nr.18/1991

Bunuri
imobile, terenuri, drept de proprietate, reconstituire, condiții
L. nr.18/1991
L. nr.1/2000

Căi de atac
în domeniul fondului funciar
L. nr.18/1991
H.G. nr.1.172/2001

Comisia Națională a Monumentelor Istorice
înființare, reorganizare, atribuții
L. nr.18/1991
L. nr.422/2001
vezi:  Monumente

Comisii
pentru reconstituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, răspunderi
L. nr.18/1991
H.G. nr.728/1992
H.G. nr.374/1994

Comisii de lichidare a fostelor cooperative agricole de producție
obligații, răspunderi
L. nr.18/1991
L. nr.156/1997

Concesionare
bunuri
aparținând domeniului public sau privat, ale consiliului local
L. nr.18/1991
L. nr.50/1991
L. nr.215/2001

terenuri
din domeniul privat al statului
L. nr.18/1991

Contravenții
stabilire și sancționare de la normele privind
fondul funciar
L. nr.18/1991
H.G. nr.374/1994

Cooperative agricole de producție
comisii de lichidare, atribuții
L. nr.18/1991
L. nr.156/1997

Domeniu privat al statului/unităților administrativ teritoriale
regim juridic
L. nr.15/1990
L. nr.18/1991
L. nr.50/1991
L. nr.26/1996
L. nr.213/1998
L. nr.215/2001
O.G. nr.19/1997
H.G. nr.113/1992

Domeniu public
regim juridic
L. nr.15/1990
L. nr.18/1991
L. nr.50/1991
L. nr.213/1998
L. nr.215/2001

Finanțare
acțiuni legate de aplicarea Legii fondului funciar
L. nr.18/1991

Fondul forestier național
identificarea terenurilor forestiere exceptate de la reconstituirea dreptului de proprietate pe vechile amplasamente
L. nr.18/1991
L. nr.1/2000
H.G. nr.1.172/2001
O. nr.668/R.T/2000   (M.A.P.P.M.)

Fondul forestier proprietate privată
reconstituire drept de proprietate, condiții
L. nr.18/1991
L. nr.1/2000

Fondul funciar
regim juridic
L. nr.18/1991

comisii pentru reconstituirea, constituirea și stabilirea dreptului de proprietate, atribuții și funcționare
L. nr.18/1991
H.G. nr.1.172/2001

serviciul de fond funciar, înființare în cadrul oficiilor de studii pedologice și agrochimice județene din subordinea direcțiilor generale pentru agricultură și industrie alimentară județene și a municipiului București
L. nr.18/1991
O. nr.326/2001   (M.A.A.P.)

terenuri în extravilanul localităților, reconstituire drept de proprietate, condiții
L. nr.18/1991
L. nr.46/1992
L. nr.16/1994
L. nr.48/1994
L. nr.1/2000
H.G. nr.1.172/2001
vezi:  Cadastru

Impozite, scutiri, reduceri
acordare, condiții
terenuri agricole
L. nr.18/1991
L. nr.34/1994
O.U.G. nr.44/1997
O.U.G. nr.24/1998
H.G. nr.728/2001

Infracțiuni, fapte interzise, prevăzute în
normele cu privire la
fondul funciar
L. nr.18/1991

Instanțe judecătorești
competențe
fondul funciar
L. nr.18/1991

Investiții
obiective
amplasare terenuri agricole, scoatere din producția agricolă
L. nr.18/1991
O. nr.326/2001   (M.A.A.P.)

Irigații
terenuri în sisteme de irigații, punere în posesie a proprietarilor, condiții
L. nr.18/1991
H.G. nr.1.172/2001

Izlazuri comunale
terenuri, pășuni comunale, primării, administrare, condiții
L. nr.18/1991
H.G. nr.1.172/2001

Îmbunătățiri funciare
lucrări, zone de protecție, criterii
L. nr.18/1991
L. nr.84/1996
H.G. nr.611/1997

Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor
atribuții în domeniul
fondului funciar
L. nr.18/1991

Monumente
descoperire, la sol sau subsol, obligații, drepturi
L. nr.18/1991

Moșneni
moștenitori
drept de proprietate asupra terenului, reconstituire
L. nr.18/1991
H.G. nr.1.172/2001

Moștenire, moștenitori
ai celor ce au decedat pentru Revoluția din 1989, atribuire de terenuri în proprietate
L. nr.18/1991
H.G. nr.1.172/2001

reconstituirea dreptului de proprietate
L. nr.18/1991
L. nr.1/2000
L. nr.10/2001
H.G. nr.1.172/2001

Notari publici
autentificare
procură pentru "punerea în posesie "
L. nr.18/1991
H.G. nr.1.172/2001

Oficii de studii pedologice și agrochimice
județene, serviciul de fond funciar, înființare, atribuții
L. nr.18/1991
O. nr.326/2001   (M.A.A.P.)

Păduri
proprietate privată
punere în posesie, gospodărire, exploatare în regim silvic
L. nr.18/1991
L. nr.26/1996
L. nr.1/2000

Pășuni
comunale, administrare izlazuri, terenuri proprietate privată a unităților administrativ teritoriale
L. nr.18/1991

Persoane deportate
în străinătate după 23 august 1944, acordare drepturi
L. nr.18/1991
H.G. nr.1.172/2001
D.-L. nr.118/1990

Persoane fizice
străini, apatrizi, interdicția de a dobândi în proprietate terenuri prin acte între vii
L. nr.18/1991

Persoane fizice/juridice
reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și a celor forestiere, regim juridic
L. nr.18/1991
L. nr.1/2000

Personal
de specialitate
din serviciile publice comunale, terenuri, atribuire în folosință
L. nr.18/1991

Primari
fond funciar, atribuții
L. nr.18/1991
L. nr.1/2000

Proprietar
terenuri, reconstituire, constituire, stabilire
L. nr.18/1991
L. nr.46/1992
L. nr.16/1994
L. nr.48/1994
L. nr.1/2000
O.G. nr.96/1998
H.G. nr.614/2001
H.G. nr.1.172/2001

Răzeși
moștenitori, reconstituire drept de proprietate asupra terenului
L. nr.18/1991
L. nr.1/2000

Reconstituirea dreptului de proprietate
asupra terenurilor agricole și a celor forestiere, regim juridic
L. nr.18/1991
L. nr.1/2000

terenuri forestiere exceptate de la reconstituire pe vechile amplasamente
L. nr.18/1991
L. nr.1/2000
H.G. nr.1.172/2001
O. nr.668/R.T/2000   (M.A.P.P.M.)
vezi:  Proprietar

Retrocedare/restituire
bunuri mobile
condiții
L. nr.18/1991
L. nr.1/2000
H.G. nr.1.172/2001

Silvicultură
reconstituire drept de proprietate
L. nr.18/1991
L. nr.26/1996
L. nr.1/2000

Societăți comerciale (exclusiv române)
capital social, patrimoniu
L. nr.31/1990
L. nr.18/1991
O.U.G. nr.88/1997

Sol
protecție și ameliorare
L. nr.18/1991

Statul român
domeniu public și privat
Constituție/1991
L. nr.15/1990
L. nr.18/1991
L. nr.26/1996
L. nr.213/1998
L. nr.215/2001
O.G. nr.19/1997

Străini
terenuri, interzicerea dobândirii dreptului de proprietate
L. nr.18/1991

Tarife
lucrări ale oficiului de studii pedologice și agrochimice județean
L. nr.18/1991
O. nr.326/2001   (M.A.A.P.)

Taxe
ocupare definitivă a unor terenuri din fondul forestier național, stabilire, condiții
L. nr.18/1991
O.G. nr.96/1998
O. nr.1.152/1999   (M.A.P.P.M.)

pentru
scoaterea definitivă din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan, excepții
L. nr.18/1991

Terenuri
aferente clădirilor, regim juridic
L. nr.18/1991
L. nr.85/1992

agricole
constituire și reconstituire drept de proprietate
L. nr.18/1991
L. nr.1/2000
H.G. nr.1.172/2001
D.-L. nr.42/1990

din extravilan, scoatere din circuitul agricol, condiții
L. nr.18/1991

proprietate de stat, folosire pentru producția agricolă și silvică, precum și în alte scopuri
L. nr.18/1991
H.G. nr.1.063/1999
O. nr.113/1994   (M.F.)

restituire foștilor proprietari a terenurilor fără construcții
L. nr.18/1991
L. nr.1/2000

schimbarea categoriei de folosință, condiții
L. nr.18/1991
O. nr.326/2001   (M.A.A.P.)

și forestiere, reconstituirea dreptului de proprietate a persoanelor fizice/juridice, condiții
L. nr.18/1991
L. nr.1/2000

atribuire în
folosință, criterii, condiții
L. nr.18/1991
L. nr.85/1992

proprietate privată, scutiri de taxe și impozite, persoane care și-au pierdut capacitatea de muncă și moștenitorilor celor decedați în Revoluția din Decembrie 1989
L. nr.18/1991

cerere reconstituire drept de proprietate, condiții
L. nr.18/1991
L. nr.1/2000
H.G. nr.614/2001
H.G. nr.1.172/2001

circulația juridică, regim juridic
L. nr.9/1990
L. nr.18/1991
L. nr.54/1998

fond funciar al României, regim juridic
L. nr.18/1991
H.G. nr.1.172/2001

forestiere
cu destinație forestieră, circulație juridică, condiții
L. nr.18/1991
L. nr.26/1996
L. nr.54/1998
L. nr.213/1998
O.G. nr.81/1998
O.U.G. nr.226/2000

retrocedare, condiții
L. nr.18/1991
L. nr.1/2000
H.G. nr.1.172/2001

intravilane, atribuire în proprietate
L. nr.18/1991

în extravilan, scoatere definitivă din circuitul agricol, taxa procentuală
L. nr.18/1991

parohii, protoerii, reconstituire drepturi de proprietate asupra terenurilor agricole
L. nr.18/1991

scoatere din circuitul agricol, amplasare obiective de investiții, condiții
L. nr.18/1991
O. nr.5.120/441/2001   (M.A.P., M.A.A.P.)

titluri de proprietate, emitere
L. nr.18/1991
H.G. nr.1.172/2001

Terenuri destinate pentru construcții
organizare și amenajare
L. nr.18/1991

regimul juridic al terenurilor aferente locuințelor
L. nr.18/1991
L. nr.85/1992
D.-L. nr.61/1990
vezi:  Cadastru

Terenuri proprietate a statului
domeniu public, domeniu privat, regim juridic
L. nr.18/1991
L. nr.213/1998
L. nr.215/2001
O.U.G. nr.88/1997
H.G. nr.113/1992
H.G. nr.517/1999

Titlu de proprietate asupra terenurilor
act de constatare a dreptului de proprietate, condiții de eliberare
L. nr.18/1991
H.G. nr.728/1992
H.G. nr.1.172/2001

Titluri de proprietate
care fac obiectul de reconstituire a dreptului de proprietate, emitere, condiții
L. nr.18/1991
L. nr.1/2000
H.G. nr.1.172/2001

Unități agricole
cooperative agricole de producție
comisii de lichidare, atribuții
L. nr.18/1991
L. nr.156/1997

Unități de cult
reconstituire drept de proprietate, terenuri agricole
L. nr.18/1991

Vânzare/cumpărare
terenuri din
domeniul privat al statului, condiții
L. nr.18/1991

Vechimea în muncă
foști cooperatori ai C.A.P., punctaj anual
L. nr.18/1991
O. nr.340/2001   (M.M.S.S.)

Zone montane
familii îndreptățite să primească în proprietate terenuri agricole, condiții
L. nr.18/1991
H.G. nr.1.172/2001


Joi, 28 ianuarie 2021, 12:40

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.