LEGE nr.18 din 19 februarie 1991
Legea fondului funciar
Fisa actului

Trimitere de la:
  L. nr.633/2002 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2002 pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" (abrogata prin L. nr.45/2009)
  L. nr.646/2002 privind sprijinul acordat de stat tinerilor din mediul rural
  O. nr.5.151/2002 al ministrului educației și cercetării și al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a fermei didactice din unitățile de învățământ preuniversitar (abrogat prin O. nr.1.189/2007)
  L. nr.679/2002 privind constituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor situate în intravilanul localităților în Delta Dunării
  O. nr.58/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Metodologiei de calcul al taxei, garanției, contravalorii terenului, chiriei, contravalorii pierderii de creștere și al celorlalte obligații financiare pentru scoaterea definitivă sau temporară a unor terenuri din fondul forestier național și a Metodologiei de finanțare și de executare a lucrărilor de reinstalare a vegetației forestiere și de întreținere a acesteia, până la realizarea stării de masiv (abrogat prin O. nr.25/2009)
  H.G. nr.401/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 646/2002 privind sprijinul acordat de stat tinerilor din mediul rural
  H.G. nr.498/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 (abrogat prin H.G. nr.250/2007)
  H.G. nr.534/2003 privind scoaterea definitivă din circuitul agricol a suprafeței de 5,19 ha, teren amenajat cu lucrări de îmbunătățiri funciare, situat în comuna Tunari, județul Ilfov
  H.G. nr.536/2003 privind scoaterea definitivă din circuitul agricol a suprafeței de 26,0775 ha, teren amenajat cu lucrări de îmbunătățiri funciare, situat în comuna Popești-Leordeni, județul Ilfov
  H.G. nr.535/2003 pentru aprobarea fișelor tehnice ale măsurilor 1.1 "Îmbunătățirea prelucrării și marketingului produselor agricole și piscicole", 2.1 "Dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii rurale", 3.1 "Investiții în exploatațiile agricole", 4.1 "Îmbunătățirea pregătirii profesionale" și 4.2 "Asistență tehnică" din Programul național pentru agricultură și dezvoltare rurală finanțat prin SAPARD
  O. nr.224/2003 al ministrului administrației publice și al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru modificarea Normelor metodologice privind gestionarea Fondului de ameliorare a fondului funciar, constituit potrivit anexei nr. 1 la Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului administrației publice și al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 127/202/2002
  L. nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947
  H.G. nr.775/2003 privind transmiterea unor terenuri agricole din proprietatea privată a statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în proprietatea privată a municipiului Buzău, județul Buzău, și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău
  H.G. nr.830/2003 privind scoaterea definitivă din circuitul agricol a unei suprafețe de teren amenajat cu lucrări de îmbunătățiri funciare, situat în comuna Cumpăna, județul Constanța
  O. nr.499/2003 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului și al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea și utilizarea Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică (abrogat prin O. nr.2.353/2012)
  H.G. nr.1.066/2003 privind organizarea și funcționarea Oficiului Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie (abrogat prin H.G. nr.1.210/2004)
  H.G. nr.1.197/2003 privind scoaterea definitivă din circuitul agricol a terenului în suprafață de 59.266 m2, situat în comuna Mărgineni, județul Bacău
  H.G. nr.1.217/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 13 alin. 3 și 4 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
  H.G. nr.1.528/2003 privind transmiterea unor terenuri agricole din proprietatea publică a statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în proprietatea privată a comunei Giroc și în administrarea Consiliului Local al Comunei Giroc, județul Timiș, cu destinație exclusivă pentru aplicarea Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, răniților, precum și luptătorilor pentru victoria Revoluției din decembrie 1989
  H.G. nr.1.542/2003 privind transmiterea unor terenuri din domeniul privat și public al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului, în suprafață totală de 8.132,30 ha, în fondul forestier proprietate publică a statului și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva
  H.G. nr.1.549/2003 privind scoaterea definitivă din circuitul agricol a unui teren situat în municipiul Mangalia, județul Constanța
  O. nr.65/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului și al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea Normelor metodologice de întocmire a cadastrului amenajărilor de îmbunătățiri funciare
  H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogat prin H.G. nr.1/2016)
  H.G. nr.153/2004 privind aprobarea Fișei tehnice a măsurii 3.4 "Dezvoltarea și diversificarea activităților economice care să genereze activități multiple și venituri alternative" din Programul Național pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală finanțat din fonduri SAPARD
  O. nr.173/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, al ministrului administrației și internelor și al ministrului integrării europene privind definirea și caracterizarea noțiunii de spațiu rural
  H.G. nr.367/2004 privind transmiterea unor terenuri, în suprafață totală de 8.840,7 ha, din fondul forestier proprietate publică a statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în fondul forestier proprietate publică a unor unități administrativ-teritoriale din județul Bistrița-Năsăud și în administrarea consiliilor locale ale acestora
  H.G. nr.434/2004 privind scoaterea definitivă din circuitul agricol a suprafeței de 10 ha, teren amenajat cu lucrări de îmbunătățiri funciare, situat în comuna Costinești, județul Constanța
  H.G. nr.535/2004 pentru aprobarea numărului de posturi, a organizării și funcționării și a atribuțiilor direcțiilor teritoriale de regim silvic și de vânătoare (abrogat prin H.G. nr.333/2005)
  H.G. nr.618/2004 privind scoaterea definitivă din circuitul agricol a unui teren în suprafață de 29.360,60 m2, situat în comuna Sărulești, județul Călărași
  H.G. nr.758/2004 privind scoaterea definitivă din circuitul agricol a unui teren în suprafață de 34.000 m2, situat în comuna Nicolae Bălcescu, județul Bacău
  L. nr.198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcție de autostrăzi și drumuri naționale
  H.G. nr.995/2004 privind transmiterea unor terenuri, în suprafață totală de 524,91 ha, din domeniul privat și public al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în fondul forestier proprietate publică a statului și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva și pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 357/2002
  H.G. nr.1.210/2004 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (abrogat prin H.G. nr.1.288/2012)
  O.G. nr.65/2004 privind trecerea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul privat al statului și în administrarea Societății Naționale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Mediaș
  O.U.G. nr.64/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" (abrogata prin L. nr.45/2009)
  H.G. nr.1.546/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de stabilire a valorii terenurilor arabile și a celor forestiere, sursele financiare și modalitățile de plată către foștii proprietari
  H.G. nr.1.748/2004 privind transmiterea unor terenuri din fondul funciar agricol, în suprafață totală de 370,84 ha, din domeniul privat al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în fondul forestier proprietate publică a statului și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva
  H.G. nr.2.114/2004 privind transmiterea unor terenuri în suprafață totală de 450,97 ha din domeniul privat al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în fondul forestier proprietate publică a statului și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva
  H.G. nr.2.203/2004 privind înființarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Iași prin reorganizarea Stațiunii de Cercetare și Producție Vitivinicolă Iași
  O. nr.456/2004 al ministrului de stat, ministrul administrației și internelor, pentru aprobarea tarifelor privind activitățile desfășurate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și unitățile sale subordonate (abrogat prin O. nr.128/2007)
  H.G. nr.890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor
  O. nr.804/2005 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru aprobarea Instrucțiunilor privind stabilirea suprafețelor de teren cu destinație agricolă ce se atribuie direct, prin concesionare, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 354/2005
  Decizie nr.425/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor
  H.G. nr.1.120/2005 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 890/2005
  H.G. nr.938/2010 privind preluarea unei activități finanțate integral din venituri proprii de la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale la Ministerul Mediului și Pădurilor
  L. nr.210/2010 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcție de rețele de transport și distribuție a energiei electrice
  L. nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
  O. nr.924/2011 al ministrului mediului și pădurilor pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a echivalenței valorice a terenurilor și de calcul al obligațiilor bănești pentru scoaterea definitivă sau ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier național (abrogat prin O. nr.694/2016)
  O. nr.785/2011 al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru modificarea și completarea Regulamentului privind conținutul și modul de întocmire a documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 634/2006 (abrogat prin O. nr.700/2014)


Sâmbătă, 16 ianuarie 2021, 17:24

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.