LEGE nr.31 din 16 noiembrie 1990
privind societățile comerciale
Fisa actului

Descriptori:

Active
valori mobiliare, definiție
O.U.G. nr.88/1997
L. nr.31/1990

Acționari
la societăți comerciale, drepturi și obligații
L. nr.31/1990
L. nr.15/1990

vânzare acțiuni prin ofertă publică, condiții
O.U.G. nr.88/1997
L. nr.31/1990

Acțiuni
gajate, regim
L. nr.31/1990

grevate de un drept de uzufruct, regim juridic
L. nr.31/1990

la societăți pe acțiuni, emisie, dobândire, mod de transmitere, mențiuni
O.U.G. nr.88/1997
L. nr.31/1990

nominative, transmitere
L. nr.52/1994
L. nr.31/1990

tranzacționare cesiuni
L. nr.31/1990

Administratori
ai companiilor/societăților naționale/comerciale și regii autonome la care statul este acționar majoritar
O.U.G. nr.20/2001
L. nr.31/1990

Agenți economici
persoane juridice, regim juridic
L. nr.15/1990
L. nr.31/1990

Asociați
ai unei societăți
comerciale
L. nr.31/1990

Autorizație
bănci, persoane juridice române și sucursale bănci străine, funcționare pe teritoriul României, autorizație emisă de B.N.R., condiții
L. nr.31/1990
N. nr.2/1999   (B.N.R.)
L. nr.58/1998

Banca de depuneri, operațiuni de creditare, societăți bancare
fuziune, dezvoltare și lichidare bănci, reflectare principale operațiuni în contabilitate
L. nr.31/1990
L. nr.64/1995
L. nr.83/1998
O. nr.2.388/1995   (M.F.)

străine, și sucursale din România, înființare, condiții
L. nr.31/1990
L. nr.58/1998
L. nr.101/1998
O. nr.1.418/344/1997   (M.F., B.N.R.)
N. nr.2/1999   (B.N.R.)
N. nr.3/1999   (B.N.R.)
C. nr.20/2000   (B.N.R.)
N. nr.9/2000   (B.N.R.)

Burse de mărfuri
regim juridic
L. nr.31/1990
O.G. nr.69/1997

Camera de Comerț și Industrie a României
scutiri de taxe de timbru și timbru judiciar pentru unele cereri
L. nr.31/1990

Capital social
al societăților comerciale
L. nr.31/1990

Cenzori
la societățile comerciale, numire, atribuții, responsabilitate
L. nr.31/1990

Comercianți
înmatriculare în registrul comerțului, procedură
L. nr.26/1990
L. nr.31/1990
O.U.G. nr.76/2001
H.G. nr.599/2001
H.G. nr.601/2001

Comerț
activități ale societățiilor comerciale și ale regiilor autonome
L. nr.15/1990
L. nr.31/1990

burse de mărfuri, organizare, regim juridic
L. nr.31/1990
O.G. nr.69/1997

Comerț exterior
activități, competențe, regii autonome și societăți comerciale
L. nr.15/1990
L. nr.31/1990

Contabilitate
reflectare în contabilitate a principalelor operațiuni privind
fuziunea, dizolvarea și lichidarea băncilor
L. nr.31/1990
L. nr.82/1991
L. nr.64/1995
L. nr.83/1998
O. nr.2.388/1995   (M.F.)
O. nr.1.418/344/1997   (M.F., B.N.R.)
O. nr.1.524/362/1998   (M.F., B.N.R.)

Contracte
de societate
L. nr.31/1990

Depozit
farmaceutic, autorizare de funcționare, norme, condiții
L. nr.31/1990
L. nr.81/1997
L. nr.100/1998
O.G. nr.125/1998
O.U.G. nr.152/1999
H.G. nr.15/1991
O. nr.626/2001   (M.S.F.)

Drogherii
unități, înființare, autorizare de funcționare, norme, condiții
L. nr.31/1990
L. nr.81/1997
L. nr.100/1998
O.G. nr.125/1998
O.U.G. nr.152/1999
H.G. nr.15/1991
O. nr.626/2001   (M.S.F.)
vezi:  Unități farmaceutice

Faliment
instituții de credit, reflectarea principalelor operațiuni în contabilitate
L. nr.31/1990
L. nr.82/1991
L. nr.64/1995
L. nr.83/1998
O. nr.2.388/1995   (M.F.)

Farmacii
unități, autorizare de funcționare, norme, condiții
L. nr.31/1990
L. nr.81/1997
L. nr.100/1998
O.G. nr.125/1998
O.U.G. nr.152/1999
H.G. nr.15/1991
O. nr.626/2001   (M.S.F.)
vezi:  Unități farmaceutice

Fonduri cu capital de risc
plasamentul resurselor financiare, formă
L. nr.31/1990
L. nr.52/1994
O.G. nr.20/1998

Impozit
și taxe
societăți comerciale, regim derogatoriu de depunere a declarațiilor de impozitare, condiții
L. nr.31/1990
O. nr.2.690/1998   (M.F.)

Infracțiuni, fapte interzise, prevăzute în
normele cu privire la
societățile comerciale
L. nr.31/1990

Împuterniciți mandatați
să reprezinte interesele
capitalului de stat, contract de mandat
L. nr.31/1990
H.G. nr.493/1992

Întreprinderi
sediu permanent
L. nr.31/1990
O.G. nr.70/1994

Întreprinderi de stat
înființare societăți comerciale
L. nr.26/1990
L. nr.31/1990

Întreprinderi mici și mijlocii
program de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii, finanțare, condiții
L. nr.31/1990
L. nr.58/1998
L. nr.133/1999
H.G. nr.486/1998
H.G. nr.788/1998
H.G. nr.797/1999

Liberă inițiativă
transformarea asociațiilor familiale în societăți comerciale
L. nr.31/1990

Monitorul Oficial al României
R.A. Monitorul Oficial al României
publicații ale agenților economici și a altor acte prevăzute de lege
L. nr.15/1990
L. nr.31/1990
L. nr.82/1991

Obligațiuni, titluri de valoare, instrumente financiare
oferta publică, condiții
L. nr.31/1990

Oferta publică
obligațiuni, condiții
L. nr.31/1990

Patrimoniu
active corporale și necorporale
ale regiilor autonome și societăților comerciale cu capital de stat
L. nr.15/1990
L. nr.31/1990

constituire, lichidare societăți comerciale
L. nr.31/1990

Părți sociale
ale acționarilor societăților comerciale
L. nr.31/1990

Persoane fizice
asociere în societăți comerciale, acte de comerț
L. nr.31/1990

Persoane juridice
societăți comerciale
L. nr.15/1990
L. nr.31/1990

Regii autonome
încetare prin reorganizare, divizare totală, dizolvare, faliment
L. nr.31/1990
L. nr.64/1995

reorganizare, restructurare
L. nr.31/1990
O.U.G. nr.88/1997

Registrul comerțului
mod de ținere
L. nr.26/1990
L. nr.31/1990
H.G. nr.601/2001

Salariați
încadrați de societăți comerciale
L. nr.31/1990

Societăți bancare -bănci (exclusiv române)
verificare și certificare bilanț contabil
L. nr.31/1990

Societăți comerciale agricole
regim juridic
L. nr.15/1990
L. nr.31/1990

Societăți comerciale (exclusiv române)
regim juridic
L. nr.15/1990
L. nr.31/1990
O.U.G. nr.20/2001

capital social, patrimoniu
L. nr.31/1990
L. nr.18/1991
O.U.G. nr.88/1997

constituire, formalități, taxe
act de constituire, statut, autentificare
L. nr.31/1990
L. nr.36/1995
O.U.G. nr.76/2001
H.G. nr.599/2001

cu datorii restante, restructurare și privatizare, dizolvare, lichidare, măsuri
L. nr.31/1990
O.U.G. nr.88/1997

drepturi ale administratorilor, cenzorilor și împuterniciților mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat
L. nr.31/1990
H.G. nr.794/1991

faliment
L. nr.31/1990
L. nr.64/1995

inactivitate temporară, regim derogatoriu de depunere a declarațiilor de impozite și taxe, condiții
L. nr.31/1990
O. nr.2.690/1998   (M.F.)

reglementări speciale privind reorganizare, restructurare, faliment
L. nr.31/1990
L. nr.64/1995

restructurare prin divizare sau fuziune, regim juridic
L. nr.15/1990
L. nr.31/1990
O.G. nr.49/1994

statut, contract, înființare
L. nr.26/1990
L. nr.31/1990
H.G. nr.1.323/1990

tipuri
L. nr.31/1990

Societăți comerciale de cercetare-dezvoltare
regim juridic
L. nr.26/1990
L. nr.31/1990

Societăți comerciale pe acțiuni
bănci, persoane juridice române, constituire, autorizație emisă de B.N.R., condiții
L. nr.31/1990
L. nr.58/1998
N. nr.2/1999   (B.N.R.)

Statut
societăți comerciale
L. nr.31/1990

Taxe
și impozite
societăți comerciale, regim derogatoriu de depunere a declarațiilor de impozitare și taxe societăți
L. nr.31/1990
O. nr.2.690/1998   (M.F.)

Taxe judiciare de timbru
scutiri pentru
cereri introduse de Camerele de Comerț și Industrie
L. nr.31/1990

Titluri de valoare
Agenția Valorilor Mobiliare
emitere de către societăți comerciale, vânzare
L. nr.31/1990
O.U.G. nr.88/1997

Unități farmaceutice
autorizare de funcționare, reautorizare, plată, cuantum, stabilire, norme, condiții
L. nr.31/1990
L. nr.81/1997
L. nr.100/1998
O.G. nr.125/1998
O.U.G. nr.152/1999
H.G. nr.15/1991
H.G. nr.22/2001
O. nr.626/2001   (M.S.F.)


Marți, 24 mai 2022, 04:12

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.