LEGE nr.370 din 11 iunie 2002
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalități administrative pentru înregistrarea și autorizarea funcționării comercianților
Textul actului publicat în M.Of. nr. 406/12 iun. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.76 din 24 mai 2001 privind simplificarea unor formalități administrative pentru înregistrarea și autorizarea funcționării comercianților, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.283 din 31 mai 2001, cu următoarele modificări și completări:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - (1) Se instituie o procedură unică de înregistrare și autorizare a funcționării comercianților, în scopul simplificării unor formalități administrative.

(2) Înregistrarea și autorizarea funcționării comercianților se fac cu îndeplinirea procedurilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.

(3) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, comercianții sunt persoanele fizice și asociațiile familiale care exercită în mod obișnuit acte de comerț, societățile comerciale, societățile și companiile naționale, regiile autonome și organizațiile cooperatiste.

(4) Prin autorizarea funcționării comercianților se înțelege obținerea avizelor, autorizațiilor și, după caz, a acordurilor strict necesare pentru începerea activității acestora, exceptând comercianții persoane fizice, asociațiile familiale, precum și persoanele care desfășoară activități sezoniere în târguri, piețe și oboare, care vor fi autorizați conform legii speciale."

2. La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"Art. 2. - (1) În vederea obținerii înregistrării și autorizării funcționării comercianților, în sensul prezentei ordonanțe de urgență, în cadrul camerelor de comerț și industrie teritoriale se constituie Biroul unic."

3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

"Art. 3. - (1) Solicitarea înregistrării sau, după caz, autorizării funcționării comerciantului la Biroul unic din cadrul camerei de comerț și industrie teritoriale se face de către asociat, acționar, administrator, comerciant sau împuterniciți ai acestora.

(2) Solicitantul va completa cererea de înregistrare tip, va furniza toate datele, actele și documentele prevăzute de reglementările în vigoare, va achita taxele și tarifele aferente operațiunilor pentru înregistrarea și autorizarea funcționării comerciantului și, dacă este cazul, va depune și următoarele documente:

a) dovada efectuării vărsămintelor în condițiile actului constitutiv;
b) actele care probează dreptul de proprietate asupra aporturilor în natură la capitalul social, iar în cazul în care printre ele figurează și imobile, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate;
c) actele constatatoare ale operațiunilor încheiate în contul comerciantului și aprobate de asociați în condițiile legii.

(3) Cererea de înregistrare împreună cu actele și documentele prevăzute de reglementările în vigoare se depun de solicitant la Biroul unic, direct sau prin corespondență, pe baza acestora declanșându-se procedurile necesare pentru înregistrarea și autorizarea funcționării comerciantului. Biroul unic are obligația ca imediat după primirea dosarului depus de solicitant, care cuprinde cererea de înregistrare și celelalte acte și documente prevăzute de reglementările în vigoare, să procedeze la înregistrarea definitivă a acestuia într-un registru deschis în acest scop și la transmiterea lui fiecărei autorități publice implicate în procedura de înregistrare și autorizare a funcționării comerciantului.

(4) În termen de maximum 20 de zile de la înregistrarea dosarului primit de la solicitant se eliberează certificatul de înregistrare a comerciantului, care cuprinde atât codul unic de înregistrare, cât și anexa cu avize, autorizații și, după caz, acorduri necesare funcționării, denumite în continuare autorizații, sau se răspunde solicitantului motivat, în scris, potrivit art. 6 alin. (3) lit. c).

(5) În anexa la certificatul de înregistrare vor fi înscrise, în rubrici distincte, următoarele autorizații necesare pentru funcționarea comerciantului:

a) avizul și, după caz, autorizația pentru prevenirea și stingerea incendiilor (P.S.I.), emise de brigăzile și grupurile de pompieri militari din cadrul Ministerului de Interne;
b) autorizația sanitară, emisă de direcțiile de sănătate publică teritoriale sau de către ministerele cu rețea proprie de sănătate publică;
c) autorizația sanitară veterinară, emisă de direcțiile sanitare veterinare teritoriale sau, după caz, de către autoritatea veterinară centrală;
d) acordul și/sau autorizația de mediu, emise de inspectoratele teritoriale de protecție a mediului;
e) autorizația de funcționare din punct de vedere al protecției muncii, emisă de inspectoratele teritoriale de muncă.

(6) În termen de 15 zile de la obținerea autorizației administrative de la autoritatea administrației publice locale comercianții, persoane fizice și asociațiile familiale, au obligația solicitării înregistrării în registrul comerțului, prin Biroul unic, care în 7 zile de la înregistrarea cererii va elibera certificatul de înregistrare conținând codul unic de înregistrare. Nerespectarea termenului de 15 zile atrage nulitatea de drept a autorizației administrative.

(7) Eliberarea certificatului de înregistrare și a anexei dă dreptul comerciantului să își înceapă activitatea. Eliberarea anexei se face în termenul prevăzut la alin. (4), exceptând cazurile prevăzute de reglementările legale privind apa potabilă și apa de îmbăiere din zone naturale amenajate în acest scop.

(8) Obținerea autorizațiilor prevăzute la alin. (5) nu este necesară în cazul în care în spațiul destinat sediului social sau secundar nu se desfășoară activitățile ce constituie obiectul de activitate al comerciantului, potrivit celor prevăzute în actul constitutiv, respectiv modificator, situație în care acesta va depune în acest sens o declarație pe propria răspundere la Biroul unic. În acest caz reprezentanții în Biroul unic ai autorităților publice menționate la alin. (5) vor completa anexa la certificatul de înregistrare cu mențiunea «Nu este necesar în această etapă», fără a percepe vreo taxă, comerciantul fiind obligat să obțină autorizațiile necesare înainte de începerea oricăreia dintre activitățile prevăzute în actul constitutiv, respectiv modificator.

(9) În situația în care unul dintre sediile secundare ori unele dintre activitățile înscrise în obiectul de activitate al comerciantului, care ar urma să se desfășoare în sediul social sau în sediile secundare, nu pot fi autorizate la momentul solicitării înregistrării și autorizării funcționării comerciantului, certificatul de înregistrare se eliberează în mod obligatoriu cu menționarea în anexa la acesta a activităților autorizate în această etapă. Comerciantul constituit în aceste condiții poate desfășura numai activitățile pentru care a fost autorizat, urmând ca celelalte activități înscrise în obiectul său de activitate să fie desfășurate numai după obținerea autorizațiilor necesare prin Biroul unic, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.

(10) Pentru sediul social și fiecare sediu secundar se va elibera câte o anexă la certificatul de înregistrare, care va cuprinde și codurile CAEN ale tuturor activităților autorizate să se desfășoare în acestea.

(11) Pentru fiecare sediu secundar în care comerciantul urmează să desfășoare activități deja autorizate se va elibera, fără percepere de taxe și pe baza declarației pe propria răspundere a acestuia cu privire la îndeplinirea condițiilor prevăzute de reglementările în vigoare, câte o anexă la certificatul de înregistrare.

(12) Activitățile desfășurate la adresa sediului social și la fiecare sediu secundar nu fac obiectul înregistrării prin mențiuni de alte sedii secundare. În cazul în care, ulterior înregistrării și autorizării funcționării, la sediul social sau secundar se intenționează începerea desfășurării unor noi activități, comerciantul va solicita Biroului unic eliberarea de noi anexe cuprinzând autorizațiile necesare.

(13) Modelul și conținutul cererii de înregistrare tip prevăzute la alin. (2) și ale certificatului de înregistrare, inclusiv ale anexei la acesta, vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, la propunerea Camerei de Comerț și Industrie a României și a Municipiului București, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice și al instituțiilor publice implicate."

4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

"Art. 4. - (1) Activitățile de asistență acordate solicitanților, la cererea și pe cheltuiala acestora, se pot desfășura și în cadrul camerelor de comerț și industrie teritoriale, numai în structuri distincte de Biroul unic, înainte de depunerea cererii de înregistrare și autorizare. Serviciile de asistență prestate de camerele de comerț și industrie teritoriale, condițiile concrete, tarifele și taxele aferente acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii și Cooperație, la propunerea Camerei de Comerț și Industrie a României și a Municipiului București.

(2) Activitățile de asistență vor include, în mod obligatoriu, următoarele servicii prestate la cererea solicitantului:

a) obținerea rezervării firmei și, după caz, a emblemei comerciantului;
b) redactarea actelor constitutive și a actelor modificatoare ale acestora, darea de dată certă sau, după caz, obținerea autentificării acestora;
c) efectuarea, în numele solicitantului, a vărsămintelor reprezentând aportul în numerar la capitalul social;
d) redactarea declarațiilor pe propria răspundere a fondatorilor, administratorilor, împuterniciților sucursalelor și a cenzorilor că îndeplinesc condițiile prevăzute de lege și darea de dată certă pe declarație;
e) obținerea evaluării prin expertiză a bunurilor subscrise ca aport în natură la capitalul social și obținerea, după caz, pentru bunurile imobile a:
- dovezii intabulării;
- certificatului constatator al sarcinilor cu care, eventual, este grevat respectivul bun;
f) îndrumare pentru completarea corectă a cererii de înregistrare și autorizare a comerciantului;
g) îndrumare pentru întocmirea documentațiilor tehnice în vederea obținerii autorizațiilor de funcționare.

(3) Biroul unic are obligația de a efectua următoarele operațiuni:

a) primirea, verificarea, înregistrarea cererilor de înregistrare și a actelor doveditoare;
b) susținerea cererii de înregistrare a comerciantului în fața judecătorului delegat;
c) obținerea înregistrării comerciantului în registrul comerțului;
d) obținerea avizelor, autorizațiilor și, după caz, a acordurilor de funcționare prin reprezentanții delegați ai autorităților publice avizatoare;
e) eliberarea către comerciant a certificatului de înregistrare și a anexei la acesta și, după caz, a celorlalte documente, potrivit reglementărilor în vigoare;
f) comunicarea, în scris, către solicitant, a răspunsului motivat în cazul neeliberării unei autorizații ori a refuzului înregistrării în registrul comerțului;
g) încasarea taxelor și tarifelor aplicate de instituțiile publice implicate în procedura de înregistrare și autorizare a funcționării comercianților.

(4) Actul constitutiv nu este supus obligativității încheierii în formă autentică, putând avea forma unui înscris sub semnătură privată, cu excepția următoarelor situații:

a) când printre bunurile subscrise ca aport în natură la capitalul social se află un teren;
b) când forma juridică a societății comerciale implică răspunderea nelimitată a asociaților sau a unora dintre ei, pentru obligațiile sociale;
c) când societatea comercială se constituie prin subscripție publică."

5. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

"Art. 6. - (1) Autoritățile publice menționate la art. 3 alin. (5) vor delega la Biroul unic, în funcție de volumul activității, pe baza solicitării scrise a camerei de comerț și industrie teritoriale, unul sau mai mulți reprezentanți cu drept de semnătură, care vor colabora cu autoritățile pe care le reprezintă.

(2) Autorizațiile prevăzute la art. 3 alin. (5) lit. a)-e) se eliberează de autoritățile publice competente, prin reprezentanții lor la Biroul unic, și se înscriu în rubrica corespunzătoare din anexa la certificatul de înregistrare, identificându-se, în principal, prin număr și dată, semnătura reprezentantului delegat și ștampila autorității publice avizatoare. Aceste autorizații se eliberează, cu încadrarea în termenul prevăzut la art. 3 alin. (4) și fără eliberarea altor formulare de autorizare, în afara anexei, cu excepția cazurilor strict prevăzute de reglementările armonizate cu legislația comunitară și cuprinse în hotărârea Guvernului menționată la art. 8.

(3) În vederea eliberării autorizațiilor necesare funcționării comercianților autoritățile publice competente vor evalua sediul social și sediile secundare declarate de comerciant prin cerere și în care se desfășoară în mod efectiv cel puțin una dintre activitățile prevăzute în actul constitutiv, respectiv modificator. Autoritățile publice prevăzute la art. 3 alin. (5) vor transmite reprezentanților lor în Biroul unic, în termen de maximum 15 zile de la data înregistrării dosarului depus de solicitant la Biroul unic, un referat în care se va menționa, pentru sediul social sau pentru fiecare sediu secundar și, după caz, pentru activități declarate a se desfășura la fiecare dintre acestea, una dintre următoarele situații:

a) comerciantului nu îi este necesară respectiva autorizație, caz în care reprezentanții delegați vor consemna acest fapt în poziția corespunzătoare din anexa la certificatul de înregistrare; pentru această situație nu se percep taxe și tarife;
b) comerciantul îndeplinește condițiile pentru eliberarea documentelor menționate la art. 3 alin. (5), caz în care reprezentanții delegați vor completa anexa la certificatul de înregistrare în conformitate cu dispozițiile alin. (2);
c) comerciantul nu îndeplinește condițiile pentru eliberarea autorizațiilor menționate la art. 3 alin. (5), caz în care se vor menționa neconformitățile constatate și actele normative ale căror prevederi nu sunt îndeplinite, Biroul unic având obligația să comunice aceste constatări solicitantului.

(4) Procedura prevăzută la alin. (3) se aplică numai obiectivelor și domeniilor specifice de activitate, stabilite prin hotărâre a Guvernului. Pentru toate celelalte situații sunt suficiente declarațiile pe propria răspundere ale solicitanților că îndeplinesc condițiile de funcționare prevăzute de lege.

(5) În procesul de autorizare a funcționării comercianților, reprezentanții delegați la Biroul unic ai autorităților publice competente vor verifica dosarul autorizării conform actelor normative adoptate în temeiul art. 8 și vor pune la dispoziție solicitantului formularele specifice necesare obținerii autorizațiilor.

(6) În cazurile în care la sediul social nu se desfășoară activitățile prevăzute în actul constitutiv, respectiv modificator, al comerciantului, se procedează conform celor prevăzute la art. 3 alin. (8)."

6. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

"Art. 7. - (1) În cazul neeliberării uneia sau mai multor autorizații comerciantul poate solicita reluarea procedurii de obținere a acesteia, în termen de 90 de zile de la data respingerii, cu dovada achitării din nou a acelor taxe sau tarife pentru care referatele de evaluare conțin concluzii negative.

(2) Nerespectarea termenului de 90 de zile de la data primirii comunicării privind constatările prevăzute la art. 6 alin. (3) lit. c) atrage anularea certificatului de înregistrare și radierea din oficiu a comerciantului din registrul comerțului, pe baza încheierii judecătorului delegat. Solicitantul nu va mai putea înființa o altă persoană juridică cu scop lucrativ decât cu reluarea întregii proceduri de constituire și autorizare a funcționării.

(3) În cazul modificării actelor constitutive care implică obținerea de autorizații, nerespectarea termenului prevăzut la alin. (2) atrage radierea din oficiu a mențiunii respective din registrul comerțului, în baza încheierii judecătorului delegat, la sesizarea camerei de comerț și industrie teritoriale. Biroul unic va comunica oficiului registrului comerțului cazurile de nerespectare a respectivului termen."

7. După articolul 7 se introduce articolul 71 cu următorul cuprins:

"Art. 71. - (1) În cazul neîndeplinirii condițiilor pentru care au fost eliberate, autoritățile publice competente pot dispune anularea uneia sau mai multor autorizații, acestea înscriindu-se în anexa la certificatul de înregistrare în care este nominalizat sediul sau activitatea față de care s-a luat măsura anulării autorizației.

(2) Anularea autorizației de către autoritățile publice competente se efectuează în baza unui proces-verbal întocmit de către acestea, cu o motivare temeinică privind neconformitățile constatate și actele normative ale căror prevederi au fost încălcate. Un exemplar al procesului-verbal se transmite comerciantului, iar o copie a acestuia, Biroului unic.

(3) Comerciantul are obligația reluării, prin Biroul unic, a procedurilor de obținere a autorizațiilor care au fost anulate, după înlăturarea situațiilor care au impus măsura anulării, cu plata taxelor și tarifelor aferente.

(4) Reautorizarea funcționării se menționează în rubricile corespunzătoare din anexa la certificatul de înregistrare, de către autoritățile publice prevăzute la art. 3 alin. (5)."

8. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

"Art. 8. - Procedurile, documentele necesare și formularistica tip pentru autorizarea funcționării comercianților, perioada de valabilitate și modalitatea de reînnoire a autorizațiilor, precum și cuantumul taxelor și tarifelor aferente se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerelor în subordinea cărora funcționează autoritățile publice menționate la art. 3 alin. (5), cu avizul Ministerului pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii și Cooperație și al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență."

9. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

"Art. 9. - Camerele de comerț și industrie teritoriale și autoritățile publice menționate la art. 3 alin. (5) vor asigura condițiile necesare pentru organizarea și gestionarea datelor cu privire la activitatea de autorizare a funcționării comercianților. Arhivarea documentației care a stat la baza emiterii autorizațiilor se face de către autoritățile publice prevăzute la art. 3 alin. (5)."

10. La articolul 10, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"Art. 10. - (1) O dată cu efectuarea înregistrării, un extras în formă simplificată al încheierii judecătorului delegat se comunică din oficiu direcției generale a finanțelor publice teritoriale, precum și Regiei Autonome «Monitorul Oficial», spre publicare, pe cheltuiala comerciantului. Extrasul în formă simplificată al încheierii, vizat de judecătorul delegat, va cuprinde cel puțin următoarele elemente: numărul și data încheierii, datele de identificare ale comercianților, fondatorilor, administratorilor, denumirea, sediul, forma juridică, domeniul și activitatea principală, capitalul social, durata de funcționare, codul unic de înregistrare și numărul de ordine din registrul comerțului. Extrasul în formă simplificată al încheierii judecătorului delegat poate fi transmis și în formă electronică."

11. La articolul 11, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"Art. 11. - (1) Refuzul nemotivat ori întârzierea eliberării documentelor solicitate în conformitate cu dispozițiile art. 3 alin. (4), (6) și (9), art. 5 alin. (2) și ale art. 6 alin. (2) și (3) constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei."

12. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

"Art. 12. - Contravențiilor prevăzute la art. 11 le sunt aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare."

13. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

"Art. 14. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 28 alin. 2 lit. c) din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, cu modificările și completările ulterioare, cuantumurile taxelor și onorariilor pentru autentificarea ori darea de dată certă actelor constitutive și declarațiilor pe propria răspundere ale fondatorilor, administratorilor și cenzorilor privind îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege, precum și ale celor pentru modificarea acestora se stabilesc în sumă fixă prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Justiției pe baza propunerilor Uniunii Naționale a Notarilor Publici, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Pentru activitatea de registru și pentru operațiunile efectuate de Biroul unic cuantumurile taxelor și tarifelor percepute se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Finanțelor Publice pe baza propunerilor Camerei de Comerț și Industrie a României și a Municipiului București, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(3) Taxele percepute pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a actelor prevăzute la art. 10 și 13 se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Finanțelor Publice pe baza propunerilor Regiei Autonome «Monitorul Oficial», în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(4) Taxele și tarifele aplicate de autoritățile publice implicate în procedura de înregistrare și autorizare a funcționării comercianților se achită la casieria Biroului unic din cadrul camerelor de comerț și industrie teritoriale, care vor efectua viramente către trezoreriile statului, în conturile instituțiilor respective, în termenele stabilite de reglementările legale în vigoare privind finanțele publice.

(5) Cuantumurile taxelor, tarifelor și onorariilor prevăzute la alin. (1)-(3) se indexează anual, în funcție de rata inflației, prin hotărâre a Guvernului."

14. La articolul 15, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"Art. 15. - (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență autoritățile publice abilitate să emită avize, autorizații și, după caz, acorduri necesare în vederea funcționării comercianților, altele decât cele prevăzute la art. 3 alin. (5) lit. a)-e), vor supune spre adoptare Guvernului propuneri de modificare a întregii legislații de avizare/autorizare în vederea reducerii numărului și simplificării procedurilor, a diminuării cuantumurilor taxelor și tarifelor aferente, precum și pentru evitarea conflictelor de prevederi dintre legislația în vigoare și actul normativ emis în conformitate cu art. 8."

15. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

"Art. 16. - (1) În termen de 18 luni comercianții constituiți anterior datei intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență au obligația de a solicita la Biroul unic preschimbarea actualului certificat de înmatriculare și a certificatului de înregistrare fiscală cu noul certificat de înregistrare conținând codul unic de înregistrare atribuit.

(2) Procedura stabilită prin prezenta ordonanță de urgență pentru eliberarea noului certificat de înregistrare și a anexei cuprinzând autorizațiile pentru sediul social și pentru fiecare sediu secundar se aplică în mod corespunzător preschimbărilor prevăzute la alin. (1).

(3) Eșalonarea solicitărilor de preschimbare, conform celor prevăzute la alin. (1), se va face de către fiecare cameră de comerț și industrie teritorială, în funcție de numărul de comercianți înregistrați din anul 1990 și până în data de 1 iulie 2001.

(4) Se exceptează de la programarea prevăzută la alin. (3) toți comercianții care se prezintă la camera de comerț și industrie teritorială pentru operațiuni de registru și care au obligația ca pentru operațiunea cerută să solicite și preschimbarea certificatelor vechi de înmatriculare și de înregistrare fiscală.

(5) Pentru comercianții care funcționează în mai mult de 5 sedii secundare, precum și pentru cei cu mai mult de 5 activități ce necesită autorizări termenul prevăzut la art. 3 alin. (4) se poate prelungi, pentru evaluarea tuturor obiectivelor și activităților ce necesită autorizații, cu maximum 30 de zile.

(6) Camera de Comerț și Industrie a României și a Municipiului București și Ministerul Finanțelor Publice vor stabili procedura și formularistica necesare pentru operațiunea de preschimbare prevăzută la alin. (1).

(7) În cadrul procedurii de preschimbare anexele cuprinzând autorizații de funcționare a sediilor secundare din alte județe, cu excepția sediilor secundare cu statut de sucursală, se eliberează numai după obținerea certificatului de înregistrare și a anexei pentru sediul social.

(8) Cheltuielile aferente aplicării prevederilor alin. (1) se suportă:

a) de către camera de comerț și industrie teritorială, pentru costul certificatelor de înregistrare și anexele la acestea și pentru serviciile de gestionare, editare și comunicare cu Ministerul Finanțelor Publice;
b) de către Ministerul Finanțelor Publice și unitățile teritoriale ale acestuia, pentru atribuirea noului cod unic de înregistrare;
c) de către solicitant, pentru obținerea autorizațiilor pe care nu le posedă sau care sunt expirate la data cererii de preschimbare.

(9) Până la expirarea termenului prevăzut la alin. (1) comercianții existenți la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se vor identifica prin utilizarea actualului număr de înmatriculare în registrul comerțului și a codului fiscal.

(10) După expirarea termenului prevăzut la alin. (1) certificatele de înmatriculare și cele de înregistrare fiscală se anulează. Comercianții persoane fizice și asociațiile familiale se radiază din oficiu, pe baza încheierii judecătorului delegat. Comercianții persoane juridice se dizolvă de drept și intră în lichidare potrivit reglementărilor legale în materie. Constatarea dizolvării de drept a comercianților persoane juridice se face prin încheiere a judecătorului delegat la oficiul registrului comerțului, la sesizarea camerelor de comerț și industrie teritoriale și, după caz, a oricăror persoane interesate. Publicitatea legală a radierii comercianților persoane fizice și a asociațiilor familiale și a constatării dizolvării de drept se face prin afișarea la oficiul registrului comerțului a încheierii judecătorului delegat, precum și prin Internet. Încheierea judecătorului delegat se comunică direcțiilor finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București, după caz, în a căror rază teritorială își are sediul comerciantul.

(11) Încheierea de constatare a dizolvării de drept este supusă numai recursului, în termen de 15 zile de la afișarea la oficiul registrului comerțului. Dacă nu s-a declarat recurs sau recursul a fost respins, comerciantul persoană juridică intră în lichidare. Lichidarea se face în termen de maximum 6 luni de la data la care încheierea a devenit irevocabilă. După încheierea procedurii de lichidare comercianții prevăzuți la alin. (1) se radiază din oficiu din registrul comerțului. Publicitatea legală a radierii comerciantului se face prin afișare la sediul camerei de comerț și industrie teritoriale și prin Internet.

(12) În cazul în care în momentul solicitării preschimbării comercianții dețin autorizații al căror termen de valabilitate nu a expirat, preschimbarea se face pe baza unei declarații pe propria răspundere, potrivit căreia nu s-au schimbat condițiile de funcționare care au stat la baza emiterii acesteia. Reprezentanții delegați la Biroul unic vor completa poziția corespunzătoare din anexa la certificatul de înregistrare, fără a mai fi necesară reluarea procesului de autorizare și fără plata taxelor și tarifelor aferente respectivelor autorizații.

(13) Preschimbarea se face și în situația în care comerciantul nu deține acordul și/sau autorizația de mediu prevăzută la art. 3 alin. (5) lit. d), însă face dovada sau declară pe propria răspundere că a solicitat inspectoratului teritorial de protecție a mediului competent declanșarea procedurii de eliberare a respectivei autorizații ori că procedura de eliberare a autorizației se află în curs de derulare."

16. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

"Art. 17. - (1) Prevederile art. 5 alin. (5) și ale art. 56 lit. a) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător prevederilor art. 4 alin. (4).

(2) În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, termenul înregistrare semnifică: înmatricularea și înscrierea mențiunilor prevăzute de Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, înregistrarea fiscală, precum și luarea în evidență a comercianților la direcțiile de muncă și solidaritate socială, casele de pensii județene, casele de asigurări de sănătate și agențiile pentru ocuparea forței de muncă.

(3) Prin derogare de la dispozițiile referitoare la înregistrarea în registrul comerțului din Legea nr. 109/1996 privind organizarea și funcționarea cooperației de consum și a cooperației de credit, cu modificările ulterioare, organizațiile cooperatiste se înregistrează în registrul comerțului în temeiul încheierii judecătorului delegat, pronunțată în baza actului de constituire autentificat și a statutului, întocmite în conformitate cu prevederile legale care guvernează activitatea organizațiilor cooperatiste. Încheierea judecătorului delegat urmează regimul prevăzut la art. 10."

17. La articolul 18 alineatul (2), litera d) va avea următorul cuprins:

"d) orice alte dispoziții contrare, inclusiv cele referitoare la procedurile, documentele necesare și formularistica tip pentru autorizarea comercianților de către autoritățile publice prevăzute la art. 3 alin. (5) lit. a)-e), în vederea desfășurării unor activități cuprinse în Clasificarea Activităților Economiei Naționale."

Art. II. - Ordonanța de urgență a Guvernului nr.76/2001, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 21 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 23 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 11 iunie 2002.
Nr. 370.


Luni, 08 august 2022, 12:27

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.