Monitorul Oficial
nr. 155/12 martie 2009

Publicare
  1.   H.C.D. nr.10/10-03-2009 
HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaților nr. 43/2008 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
-
  2.   D.C.C. nr.1368/16-12-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 47 alin. 1 din Codul familiei
-
  3.   O.U.G. nr.18/04-03-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe
V
  4.   H.G. nr.210/04-03-2009 
HOTĂRÂRE privind trecerea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Consiliului Local al Orașului Buftea, județul Ilfov, în administrarea Ministerului Justiției și Libertăților Cetățenești
-
  5.   H.G. nr.218/04-03-2009 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului și a cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2009
-
  6.   O. nr.7/433/04-03,06-03-2009 (M.A.I., M.F.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, și al ministrului finanțelor publice privind constituirea Comitetului pentru finanțe publice locale
-
  7.   O. nr.60/406/04-02,02-03-2009 (M.D.R.L., M.F.P.)
ORDIN al ministrului dezvoltării regionale și locuinței și al ministrului finanțelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor și al ministrului economiei și finanțelor nr. 665/2.604/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenție 5.3 "Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică" al axei prioritare "Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului" din cadrul Programului operațional regional 2007-2013
-
  8.   Decizie nr.11/05-03-2009 (A.N.S.P.D.C.P)
DECIZIE privind stabilirea categoriilor de operațiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, susceptibile de a prezenta riscuri speciale pentru drepturile și libertățile persoanelor
A
  9.   D.C.C. nr.1370/16-12-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 27 alin. (72) din Regulamentul privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 890/2005
V
Rectificare:
  10.   O. nr.25/04-02-2009 (M.A.P.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a echivalenței valorice a terenurilor și de calcul al obligațiilor bănești pentru scoaterea definitivă sau ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier național
-
  11.   O. nr.193/17-02-2009 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor "Adeverință de venit" și "Cerere de eliberare a unei adeverințe de venit" pentru persoane fizice
A
  12.   D. nr.339/04-03-2009 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2008 privind înființarea organizațiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare
-


Marți, 24 mai 2022, 12:33

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.